Jak założyć działalność gospodarczą w 7 krokach

Jak założyć działalność gospodarczą w 7 krokach

Zgodnie z art. 3 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, która weszła w życie 30 kwietnia 2018 r., działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Można ją podjąć już w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek o wpis do CEIDG nie podlega opłatom. W niniejszej instrukcji wyjaśniamy jak krok po kroku założyć działalność gospodarczą. Zdecydowaną większość czynności związanych z jej rejestracją można wykonać przez internet.

Krok 1 -Wybór sposobu rejestracji działalności gospodarczej

Należy wybrać jeden ze sposobów postępowania:

 • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek na stronie ceidg.gov.pl i złożyć go elektronicznie,
 • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek na stronie ceidg.gov.pl wydrukować i zanieść do gminy,
 • wypełnić wniosek bez logowania do CEIDG, wydrukować i zanieść do gminy (patrz: krok 4),
 • wniosek papierowy można pobrać i wypełnić w gminie, która ma obowiązek przekształcić go na wniosek elektroniczny (patrz: krok 4),
 • przesłać wniosek (z podpisem poświadczonym przez notariusza) listem poleconym do gminy.

WAŻNE! Wniosek można złożyć za pośrednictwem dowolnego urzędu miasta lub gminy, który wprowadzi go do systemu CEIDG. 

Krok 2 – Jak założyć działalność online

Działalność gospodarczą można założyć online przez:

 • bankowość elektroniczną,
 • profil zaufany,
 • podpis elektroniczny.

Profil zaufany:

Przez bankowość elektroniczną:

 • na stronie https://pz.gov.pl/pz/index należy wybrać swój bank,
 • w systemie bankowości elektronicznej banku należy wypełnić formularz o założenie Profilu Zaufanego,
 • po potwierdzeniu operacji bankowym kodem autoryzacyjnym na adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie założenia konta.

Podpis elektroniczny

Należy zakupić w jednej z pięciu firm świadczących usługi w tym zakresie. Są to:

 • Krajowa Izba Rozliczeniowa,
 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych,
 • Unizeto Technologies,
 • MobiCert,
 • Enigma S.O.I.

Po podpisaniu umowy i uzyskaniu certyfikatu należy odebrać osobiście bezpieczny podpis elektroniczny, w celu potwierdzenia prawidłowości danych.

Krok 3 – Jak wypełnić wniosek o wpis do CEIDG

We wniosku CEIDG-1 (wersja 1.8.8) należy wypełnić następujące rubryki:

02.3. Zaznaczyć czy wniosek składany jest przez przedsiębiorcę czy przez osobę uprawnioną (pełnomocnik).

03. Wpisać dane wnioskodawcy wraz z oświadczeniem, że wobec osoby, której wpis dotyczy, nie orzeczono prawomocnie następujących zakazów:

 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG,
 • prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi.

04. Podać adres zamieszkania wnioskodawcy.

05. Podać adres elektroniczny.

06. Wpisać firmę przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy, czyli nazwę. Należy pamiętać, że firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Ponadto nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności, miejsca, jak również źródeł zaopatrzenia.

06.1. Podać przewidywaną:

 • liczbę pracujących, czyli osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy,
 • liczbę właścicieli jednostek prowadzących działalność gospodarczą (łącznie z pomagającymi członkami rodzin),
 • liczbę osób pracujących na własny rachunek – osób, które prowadzą własne gospodarstwo rolne albo prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek, nie zatrudniając pracowników najemnych,
 • liczbę osób wykonujących pracę nakładczą.

Jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia nikogo należy wpisać cyfrę 1.

06.2. Podać przeważający rodzaj działalności gospodarczej wg PKD 2007. Kody można sprawdzić, czy też wyszukać na stronie www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd

07. Podać nazwę skróconą.

08. Wpisać datę rozpoczęcia działalności.

09. Wpisać dane do kontaktu.

10. Podać adresy związane z działalnością gospodarczą, czyli adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności.

11. Podać dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

12. Zaznaczyć czy jest się ubezpieczonym w: ZUS/KRUS/czy za granicą.

13. Ten punkt należy wypełnić jedynie w przypadku zaznaczenia w pkt 12 ubezpieczenia w KRUS.

14, 15, 16 Nie należy wypełniać, ponieważ dotyczą zawieszania, wznawiania albo zaprzestawania wykonywania działalności gospodarczej.

17. Podać informację dotyczącą naczelników urzędów skarbowych.

18. Wybrać formę opodatkowania: na zasadach ogólnych/liniowy/ryczałt od przychodów ewidencjonowanych/karta podatkowa.

19. Wybrać formę wpłaty zaliczki: miesięczna/kwartalna/uproszczona.

20. Wybrać rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej: księgi rachunkowe (pełna księgowość wymagana przy dużych przychodach)/podatkowa księga przychodów i rozchodów (należy zaznaczyć przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych)/inne ewidencje (ryczałt od przychodów)/nie jest prowadzona (należy zaznaczyć jeżeli przedsiębiorca zdecydował się na kartę podatkową).

21. Wypełnić wyłącznie, gdy ewidencja działalności prowadzona jest przez biuro rachunkowe.

22. Podać adres przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy.

23. Zaznaczyć, czy prowadzony będzie zakład pracy chronionej, czyli przystosowany do zatrudniania osób z wyższymi stopniami niepełnosprawności.

25. Należy wpisać czy jest się wspólnikiem spółki/spółek cywilnych.

26. Podać informację o małżeńskiej wspólności majątkowej.

27. Podać dane identyfikacyjne rachunków bankowych wnioskodawcy.

28. Podać informację o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych.

29. Wypełnić w przypadku udzielonych pełnomocnictw.

Krok 4 – Rachunek bankowy

Przedsiębiorca może założyć rachunek bankowy. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, która weszła w życie 30 kwietnia 2018 r., nie wprowadzono wymogu posiadania firmowego rachunku bankowego. To przedsiębiorca powinien zadecydować czy chce rachunek firmowy czy będzie posługiwać się zwykłym (prywatnym).

Krok 5 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczeń społecznych siebie i członków rodziny. Wyjątkiem jest tzw. ulga na start, która zwalnia niektórych przedsiębiorców z płacenia składek przez określony czas. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców:

 1. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Pozostali przedsiębiorcy mają obowiązek płacić składki.

Dokumenty, które należy złożyć to druki:

 • ZUS ZUA – w przypadku zgłoszenia się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA – w przypadku zgłoszenia się wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZCNA – w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.

Dokumenty, o których mowa można złożyć wraz z wnioskiem CEIDG-1 w organie ewidencyjnym.

WAŻNE! Pracowników oraz członków ich rodzin należy zgłosić 7 dni od daty zatrudnienia.

Krok 6 – Rejestracja podatnika VAT

Przedsiębiorca, który chce być podatnikiem VAT czynnym najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej powinien złożyć w US druk VAT-R.

Krok 7 – Nadanie numeru REGON

 Nadanie numeru REGON następuje w oparciu o wniosek CEIDG (dotyczy osób, które nie prowadziły wcześniej działalności gospodarczej). CEIDG przesyła do GUS odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG niezbędne dla uzyskania, zmiany albo skreślenia wpisu w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON). To, czy Przedsiębiorca otrzymał już swój numer, może sprawdzić na  stronie internetowej www.ceidg.gov.pl

 Przedsiębiorca może także złożyć wniosek do urzędu statystycznego o wydanie zaświadczenia o numerze REGON. Nie podlega to opłatom. Urząd statystyczny ma 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku na wydanie zaświadczenia.

Autorem artykułu jest Marta Pawłowska z INFOR PL SA

TAGI: / /