Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Jak uzyskać finansowanie unijne na rozwój firmy w 2019 roku?

Jak uzyskać finansowanie unijne na rozwój firmy w 2019 roku?

W 2019 roku istnieją dwie możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych na rozkręcenie biznesu online – pożyczki na rozwój firmy oraz dotacje na technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej z regionalnych programów operacyjnych.

W ramach funduszy unijnych (Programów Operacyjnych i Programów Regionalnych) mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą pozyskać środki na rozwój firmy, wdrażanie innowacji, informatyzację. Wsparcie można uzyskać także na rozwinięcie handlu elektronicznego czy wdrażanie rozwiązań B2B i B2C.

Czym są pożyczki na rozwój firmy w ramach dofinansowania unijnego?

Pierwszą opcją dla przedsiębiorców planujących rozwijać swój biznes online jest uzyskanie pożyczki. Wśród osób mogących ubiegać się o pożyczkę wymienieni są bowiem przedsiębiorcy planujący rozwijać produkty i usługi oparte na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK np. poprzez sprzedaż produktów i usług w Internecie oraz tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych.

Pożyczki to środki zwrotne – wymagające spłaty, ale warto się o nie ubiegać. Są korzystniejsze niż kredyty oferowane w bankach komercyjnych. Ich zaletą jest niższe oprocentowanie oraz możliwość zawieszenia spłaty takiej pożyczki na 6 miesięcy bez żadnych dodatkowych opłat. Pożyczki są też udzielane na dłuższy okres czasu.

Jak uzyskać dofinansowanie unijne w formie pożyczki?

Uzyskanie takiej pożyczki jest łatwiejsze niż w banku, ponieważ wymaga przedstawienia mniejszej ilości dokumentów, a także daje możliwość ubiegania się o nią także nowym firmom, bez wysokiego wkładu własnego oraz mniejszą zdolnością kredytową.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wysokości oprocentowania, okresu spłaty, formy zabezpieczenia oraz rodzaju i wysokości wkładu własnego podmioty zainteresowane pożyczką powinny skontaktować się bezpośrednio z instytucjami, które ich udzielają. Po uzyskaniu danych na temat szczegółów przedsięwzięcia instytucja przedstawi ofertę pożyczkową.

Pożyczki udzielane są np. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, działanie 3.3 Innowacje w MSP.  Mogą ubiegać się o nie przedsiębiorcy, którzy chcą unowocześnić składniki majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy lub wprowadzić nowe rozwiązania oparte na technologiach informacyjno – komunikacyjnych, np. w celu prowadzenia sprzedaży internetowej. Pożyczek udzielają: Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. oraz Fundacja na Rzecz Polskiego Rozwoju Rolnictwa.

Jak wyglądają warunki pożyczek w ramach dofinansowania unijnego?

Możliwe jest uzyskanie pożyczki dużej lub pożyczki małej.

 • Pożyczka duża obejmuje finansowanie od 500 tys. do 2,5 mln. złotych. Oprocentowanie wynosi od 1,39% Okres jej spłaty to 8 lat a okres karencji do 12 miesięcy.
 • Pożyczka mała obejmuje finansowanie od 10 tys. zł do 250 tys. zł (dla inwestycji realizowanych w ramach przynajmniej jednej z preferencji wartość pożyczki może zostać zwiększona do 500 tys. zł). Okres spłaty pożyczki małej wynosi do 5 lat zaś karencja w spłacie do 6 miesięcy.

Obydwie te pożyczki są przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, udzielane są na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe.

Finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne, na terenie województwa mazowieckiego realizowane przez MŚP prowadzące do wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji, wpływające na rozwój przedsiębiorstw oraz zwiększające skalę ich działalności oraz zasięg oferty w ramach nowych rynków zbytu, w tym w szczególności:

 1. a) wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, poprzez:
 2. budowę, rozbudowę infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa związane w szczególności z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług dla firmy;
 3. realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną);

III. wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych do działalności gospodarczej (w tym wypracowanych w ramach Osi I).

 1. b) rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK poprzez:
 2. stosowanie nowoczesnych kanałów współpracy, automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych;
 3. rozwój sprzedaży produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, w tym sprzedaż produktów i usług w Internecie oraz tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych;

III. optymalizację procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami poprzez rozwiązania informatyczne (np. zakup licencji na oprogramowanie, zakup usług IT, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań internetowych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem).

 1. wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystania zasobów w MŚP,
 2. finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, iż będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi KE w tym zakresie, jako element projektów.

Z preferencji w finansowaniu mogą skorzystać przede wszystkim ostateczni odbiorcy, którzy:

 • działają w ramach branż w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, 
 • działają w zakresie wsparcia ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w MŚP,
 • prowadzą działalność poza obszarem aglomeracji warszawskiej (m. stołeczne Warszawa, powiaty: warszawski zachodni, legionowski, pruszkowski, grodziski, piaseczyński, otwocki, wołomiński oraz miast Płock, Radom, Siedlce);
 • stosują technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK).

Instytucją finansującą dużą pożyczkę jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Więcej informacji można przeczytać na stronie: http://fdpa-funduszpozyczkowy.org.pl/nasza-oferta/region/oferta-jeremie2-dla-przedsiebiorcow-z-wojewodztwa-mazowieckiego/

Instytucje finansujące małą pożyczkę to z kolei: Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp z o.o. i Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

Szczegółowe informacje dotyczące kosztów pożyczki zamieściło już na swojej stronie Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. Koszty pożyczki:

 1. oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
  → 1,85% w skali roku, zgodnie z zasadami pomocy de minimis,
  → od 2,85% w skali roku na warunkach rynkowych, w przypadku braku możliwości skorzystania z pomocy de minimis, ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.
 2. prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

Więcej informacji: https://tise.pl/offers/pozyczka-ue-wsparcie-dla-mazowsza/

Instytucją odpowiedzialną za Program jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych www.funduszedlamazowsza.eu).

Dotacje unijne na działalność TIK w 2019 roku

Kolejną możliwością, oprócz pożyczki są dotacje na działalność TIK w 2019 roku z regionalnych programów operacyjnych. Przykładowo w województwie opolskim program poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach Wrzesień 2019 r. oferuje:

 • Wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B).
 • Wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E).
 • Wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C).

Natomiast w województwo lubelskim program Działanie 3.10 Wzrost konkurencyjności MŚP dla ZIT miast subregionalnych grudzień 2019 r. – styczeń 2020 r. będzie dotował projekty polegające na:

 • stworzeniu/doposażeniu infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
 • zastosowaniu nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
 • wsparciu działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
 • wdrażaniu w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

W Działaniu przewiduje się wsparcie w formie pomocy zwrotnej. Termin naboru uzależniony jest od rozwiązań określonych w Strategii ZIT miast subregionalnych oraz terminu przyjęcia Strategii.

Autorem artykułu jest Marta Zdanowska z infor.pl

TAGI: / / /