Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – co nowego dla spółek zarejestrowanych w KRS?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – co nowego dla spółek zarejestrowanych w KRS?

13 października wystartował nowy rejestr przeznaczony dla spółek zarejestrowanych w KRS.  CRBR, czyli Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych został uruchomiony przez Ministerstwo Finansów. Sprawdź kogo dotyczą nowe obowiązki wynikające z wprowadzonego systemu CRBR oraz jakie kroki powinni podjąć właściciele spółek zarejestrowanych w KRS.

Jakich spółek dotyczy CRBR?

Do CRBR będą musiałby być zgłoszone wszystkie spółki, które obecnie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, a więc:

 • Spółki komandytowe,
 • Spółki komandytowo-akcyjne,
 • Spółki jawne,
 • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Spółki akcyjne (w tym spółki proste, z wyjątkiem akcyjnych spółek publicznych).

Wyjątki nieobjęte obowiązkiem rejestracji w CRBR stanowią spółki partnerskie oraz publiczne spółki akcyjne.

Czym CRBR różni się od KRS?

CRBR został stworzony na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowy rejestr ma za zadanie pomóc w ustaleniu przez organy kontrole faktycznych właścicieli danej spółki.

To, co odróżnia KRS od CRBR to obowiązek wskazania faktycznych, fizycznych osób, będących w posiadaniu udziałów w spółce. Może okazać się to pomocne, gdy np. w KRS uwzględnione są jedynie informacje o osobach prawnych, np. innej spółce posiadającej udziały w analizowanym podmiocie. CRBR docelowo ma stanowić narzędzie ułatwiające dotarcie do osób fizycznych, posiadających faktyczny udział w spółce.

Do kiedy należy wpisać spółkę do CRBR?

Spółki, które złożą wniosek o rejestrację w KRS po 13 października 2019 będą miały 7 dni roboczych na dopełnienie obowiązku wpisania się do CRBR. Wszystkie pozostałe istniejące już podmioty, których dotyczy obowiązek rejestracji będą miały na to 6 miesięcy, a więc będą musiały wpisać się do CRBR przed 13 kwietnia 2020 roku.

Jakie dane należy zgłosić do CRBR?

W celu zgłoszenia spółki do CRBR, należy wypełnić wniosek i zawrzeć w nim dane identyfikacyjne, takie jak:

 • Nazwę spółki,
 • Siedzibę podmiotu,
 • Numer KRS,
 • Numer NIP.

Dodatkowo we wniosku należy zawrzeć informację o członkach zarządu (w spółkach kapitałowych), wspólnikach (w spółkach osobowych) oraz beneficjentach rzeczywistych, podając:

 • Imię i nazwisko,
 • Obywatelstwo,
 • Państwo zamieszkania,
 • Numer PESEL (lub datę urodzenia, jeżeli numer PESEL nie został nadany),
 • Informację o wielkości udziałów w spółce,
 • Uprawnienia danej osoby fizycznej.

Kim jest beneficjent rzeczywisty w CRBR?

Beneficjentem rzeczywistym będzie zawsze osoba fizyczna. Jako beneficjenta rzeczywistego nie można wskazać innej spółki bądź osoby prawnej. Wytypowanie właściwych beneficjentów rzeczywistych może okazać się trudnym zadaniem, zwłaszcza dla dużych spółek posiadających rozbudowaną strukturę właścicielską. Należy jednak dokładnie ją zweryfikować, uwzględniając terminy narzucone przez Ministerstwo Finansów.

Czym podpisać wniosek do CRBR?

Wniosek o wpisanie spółki do CRBR należy wypełnić elektronicznie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym np. SimplySign od home.pl lub profilem zaufanym ePUAP.

Gdzie znajduje się CRBR?

System CRBR został uruchomiony przez Ministerstwo Finansów i znajduje się pod linkiem: https://crbr.podatki.gov.pl/