Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Polecane skróty klawiszowe w Microsoft Project – podręcznik project managera

Polecane skróty klawiszowe w Microsoft Project – podręcznik project managera

Skuteczny manager projektu to manager, który nieustannie szuka metod na optymalizację swojej pracy. Dzięki Microsoft Project praca nad projektem jest o wiele bardziej przyjemna i uporządkowana, ale samo narzędzie nie zrobi za nas wszystkiego. Poznaj polecane skróty klawiszowe, dzięki którym przyśpieszysz niemal każdy proces.

Czym jest Microsoft Project?

Microsoft Projekt to znany i chętnie wykorzystywany przez kierowników produktów (lub menadżerów projektów) program do zarządzania projektami. Choć to osobna usługa, która nie wchodzi w zakres pakietu narzędzi biurowych Microsoft 365, użytkownicy doceniają jego kompleksowość i użyteczność w prowadzeniu projektów o różnej skali – od małych przedsięwzięć, po złożone i rozbudowane procesy korporacyjne.

Sprawdź plany Microsoft Project i dopasuj rozwiązanie do skali projektu:

Aby szybko znaleźć interesujący skrót, kliknij ctrl+F, a następnie wpisz szukaną funkcję.

Najczęściej używane skróty w Microsoft Project Desktop

 • Otwórz plik projektu (wyświetl okno dialogowe Otwórz) – Ctrl + F12
 • Otwórz plik projektu (wyświetl kartę Otwórz w widoku Backstage) – Ctrl + O
 • Zapisz plik projektu – Ctrl + S
 • Utwórz nowy projekt – Ctrl + N
 • Aktywuj pasek wprowadzania, aby edytować tekst w polu – F2
 • Aktywuj pasek menu – F10 lub Alt
 • Aktywuj menu sterowania projektem – Alt + łącznik (-) lub Alt + spacja

Skróty poruszania się po widokach i oknach w Microsoft Project Desktop

 • Aktywuj pasek podziału – Shift + F6
 • Zamknij okno programu – Alt + F4
 • Wyświetl wszystkie odfiltrowane zadania lub wszystkie przefiltrowane zasoby – F3
 • Wyświetl okno dialogowe Ustawienia pola – Alt + F3
 • Otwórz nowe okno – Shift + F11
 • Ogranicz zaznaczenie do jednego pola – Shift + Backspace
 • Zresetuj kolejność sortowania do kolejności ID i wyłącz grupowanie – Shift + F3
 • Wybierz obiekt graficzny – F6
 • Wyświetl informacje o zadaniu – Shift + F2
 • Wyświetl informacje o zasobach – Shift + F2
 • Wyświetl informacje o przydziale – Shift + F2
 • Włącz lub wyłącz tryb Dodaj do zaznaczenia – Shift + F8
 • Włącz lub wyłącz automatyczne obliczanie – Ctrl + F9
 • Włącz lub wyłącz tryb rozszerzania zaznaczenia – F8
 • Poruszaj się, aby przeglądać różne strony w oknie podglądu wydruku – Alt + klawisze strzałek

Skróty klawiszowe w oknie głównym Microsoft Project Desktop

 • Przełączaj się między aktywnymi oknami dialogowymi a główną aplikacją – Alt + F6
 • Otwórz menu kontekstowe dla wybranej pozycji – Shift + F10
 • Aktywuj wstążkę – F10
 • Aktywuj rozdzielacz widoku – Alt + Shift + F6
 • Wyświetla rozwijane menu auto-filtra dla wybranej kolumny – Alt + Shift + F3
 • Ponownie zastosuj bieżący filtr – Ctrl + F3
 • Otwórz menu obiektu dla wybranej komórki – Alt + Shift + F1

Skróty klawiszowe w zakładce Planer zespołu w Microsoft Project Desktop

 • Rozwiń lub zwiń wiersz zasobów lub wiersz grupowania – Alt + Shift + znak plus (+) lub znak minus (-)
 • Przewiń skalę czasu w lewo – Alt + strzałka w lewo
 • Przewiń skalę czasu w prawo – Alt + strzałka w prawo
 • Przełóż zaplanowane zadanie – Ctrl + klawisze strzałek
 • Otwórz okno dialogowe informacji o zadaniu – Wybierz zadanie i naciśnij Enter
 • Ponownie przydziel zadanie – Ctrl + klawisz strzałki w górę lub w dół

Skróty klawiszowe w zakładce Widoku osi czasu w Microsoft Project Desktop

 • Przełączaj między typami elementów, gdy jeden z nich jest już wybrany – Tab lub klawisz strzałki w dół
 • Przełączaj między typami elementów w odwrotnej kolejności, gdy jeden z nich jest już wybrany – Shift + Tab lub klawisz strzałki w górę
 • Przejdź do poprzedniego lub następnego elementu tego typu, na przykład do następnego kamienia milowego – Klawisz strzałki w lewo lub w prawo
 • Przewiń skalę czasu w lewo – Alt + strzałka w lewo
 • Przewiń skalę czasu w prawo – Alt + strzałka w prawo
 • Przenieś element w górę lub w dół do następnego kanału lub paska osi czasu – Ctrl + klawisz strzałki w górę lub w dół
 • Otwórz okno dialogowe informacji o zadaniu – Shift + F2

Skróty w zakładce Nakreśl projekt w Microsoft Project Desktop

 • Ukryj podzadania – Alt + Shift + łącznik (-) lub Alt + Shift + znak minus na klawiaturze numerycznej (-)
 • Wciśnij wybrane zadanie – Alt + Shift + strzałka w prawo
 • Pokaż podzadania – Alt + Shift + znak równości (=) lub Alt + Shift + znak plus na klawiaturze numerycznej (+)
 • Pokaż wszystkie zadania – Alt + Shift + gwiazdka na klawiaturze numerycznej (*)
 • Odsłoń wybrane zadanie – Alt + Shift + strzałka w lewo

Skróty wyboru i edycji w oknie dialogowym w Microsoft Project Desktop

 • Przechodź między polami u dołu formularza – Klawisze strzałek
 • Przejdź do tabel u dołu formularza – Lewy Alt + 1 lub Prawy Alt + 2
 • Przejdź do poprzedniego zadania lub zasobu – Shift + Enter

Skróty wyboru i edycji w widoku arkusza w Microsoft Project Desktop

Skróty edycji w widoku arkusza w Microsoft Project Desktop:

 • Anuluj wpis – Esc
 • Wyczyść lub zresetuj wybrane pole – Ctrl + Delete
 • Skopiuj wybrane dane – Ctrl + C
 • Wytnij wybrane dane – Ctrl + X
 • Usuń wybrane dane – Delete
 • Usuń wiersz zawierający wybraną komórkę – Ctrl + minus na klawiaturze numerycznej (-)
 • Wypełnij – Ctrl + D
 • Wyświetl okno dialogowe ZnajdźCtrl + F lub Shift + F5
 • W oknie dialogowym Znajdź przejdź do następnego wyniku wyszukiwania – Shift + F4
 • Użyj polecenia Idź doF5
 • Połącz zadania – Ctrl + F2
 • Wklej skopiowane lub wycięte dane – Ctrl + V
 • Ogranicz wybór do jednego pola – Shift + Backspace
 • Cofnij ostatnią czynność – Ctrl + Z
 • Odłącz zadania – Ctrl + Shift + F2
 • Skonfiguruj zadanie do ręcznego planowania – Ctrl + Shift + M
 • Ustaw automatyczne planowanie zadania – Ctrl + Shift + A

Skróty poruszania się w widoku arkusza w Microsoft Project Desktop:

 • Przejdź na początek projektu (skala czasu) – Alt + Home
 • Przejdź na koniec projektu (skala czasu) – Alt + End
 • Przesuń skalę czasu w lewo – Alt + strzałka w lewo
 • Przesuń skalę czasu w prawo – Alt + strzałka w prawo
 • Przejdź do pierwszego pola z rzędu – Home lub Ctrl + klawisz strzałki w lewo
 • Przejdź do pierwszego rzędu – Ctrl + klawisz strzałki w górę
 • Przejdź do pierwszego pola pierwszego wiersza – Ctrl + Home
 • Przejdź do ostatniego pola z rzędu – End lub Ctrl + strzałka w prawo
 • Przejdź do ostatniego pola ostatniego wiersza – Ctrl + End
 • Przejdź do ostatniego wiersza – Ctrl + klawisz strzałki w dół

Skróty poruszania się po panelu bocznym arkusza w Microsoft Project Desktop:

 • Wybierz różne formanty w panelu bocznym, jeśli fokus znajduje się w panelu bocznym – Klawisz TAB
 • Zaznacz lub wyczyść pola wyboru i przyciski opcji, jeśli fokus znajduje się w panelu bocznym- Spacja

Skróty wyboru w widoku arkusza w Microsoft Project Desktop:

 • Rozszerz zaznaczenie o jedną stronę w dół – Shift + Page Down
 • Rozszerz zaznaczenie o jedną stronę w górę – Shift + Page Up
 • Rozszerz zaznaczenie o jeden wiersz w dół – Shift + klawisz strzałki w dół
 • Rozszerz zaznaczenie o jeden wiersz w górę – Shift + klawisz strzałki w górę
 • Rozszerz zaznaczenie do pierwszego pola z rzędu – Shift + Home
 • Rozszerz zaznaczenie do ostatniego pola w wierszu – Shift + End
 • Rozszerz zaznaczenie na początek informacji – Ctrl + Shift + Home
 • Rozszerz zaznaczenie do końca informacji – Ctrl + Shift + End
 • Rozszerz zaznaczenie do pierwszego wiersza – Ctrl + Shift + klawisz strzałki w górę
 • Rozszerz zaznaczenie do ostatniego wiersza – Ctrl + Shift + klawisz strzałki w dół
 • Rozszerz zaznaczenie do pierwszego pola pierwszego wiersza – Ctrl + Shift + Home
 • Rozszerz zaznaczenie do ostatniego pola ostatniego wiersza – Ctrl + Shift + End
 • Wybierz wszystkie wiersze i kolumny – Ctrl + Shift + Spacja
 • Wybierz kolumnę – Ctrl + Spacja
 • Wybierz wiersz – Shift + Spacja
 • Przejdź w obrębie zaznaczenia o jedno pole w górę – Shift + Enter
 • Poruszanie się w obrębie wyboru w prawo o jedno pole – Klawisz TAB
 • Poruszanie się po zaznaczeniu w lewo o jedno pole – Shift + Tab

Skróty wyboru i edycji w pasku wprowadzania w Microsoft Project Desktop:

 • Anuluj wpis – Esc
 • Usuń jeden znak po lewej – Backspace
 • Usuń jeden znak po prawej stronie – Backspace
 • Usuń jedno słowo po prawej stronie – Ctrl + Delete
 • Rozszerz zaznaczenie do końca tekstu – Shift + End
 • Rozszerz zaznaczenie do początku tekstu – Shift + Home

Skróty użycia skali czasu w Microsoft Project Desktop:

 • Przesuń skalę czasu o jedną stronę w lewo – Alt + Page Up
 • Przenieś skalę czasu w prawo o jedną stronę – Alt + Page Down
 • Przenieś skalę czasową na początek projektu – Alt + Home
 • Przenieś harmonogram na koniec projektu – Alt + End
 • Przewiń skalę czasu w lewo – Alt + strzałka w lewo
 • Przewiń skalę czasu w prawo – Alt + strzałka w prawo
 • Pokaż mniejsze jednostki czasu – Ctrl + ukośnik na klawiaturze numerycznej (/)
 • Pokaż większe jednostki czasu – Ctrl + gwiazdka na klawiaturze numerycznej (*)

Skróty korzystania z diagramu sieciowego w Microsoft Project Desktop

 • Przejdź do innego pola Diagram sieciowy – Klawisze strzałek
 • Dodaj pola Diagram sieciowy do zaznaczenia – Shift + klawisze strzałek
 • Przenieś pole diagramu sieciowego – Ctrl + klawisze strzałek
 • Przejdź do górnego pola Diagram sieciowy w widoku lub w projekcie – Ctrl + Home lub Shift + Ctrl + Home
 • Przejdź do najniższego pola Diagram sieciowy w projekcie – Ctrl + End lub Shift + Ctrl + End
 • Przejdź do skrajnego lewego pola Diagram sieciowy w projekcie – Home lub Shift + Home
 • Przejdź do pola Diagram sieciowy znajdującego się najbardziej na prawo w projekcie- End lub Shift + End
 • Przejdź o jedną wysokość okna w górę – Page Up lub Shift + Page Up
 • Przejdź w dół o jedną wysokość okna – Page Down lub Shift + Page Down
 • Przesuń w lewo o jedną szerokość okna – Ctrl + Page Up lub Shift + Ctrl + Page Up
 • Przesuń w prawo o jedną szerokość okna – Ctrl + Page Down lub Shift + Ctrl + Page Down
 • Wybierz następne pole w polu Diagram sieciowy – Klawisz Enter lub Tab
 • Zaznacz poprzednie pole w polu Diagram sieciowy – Shift + Enter

Skróty korzystania z obiektów OfficeArt w Microsoft Project Desktop

 • Przesuń kształt w górę, w dół, w prawo lub w lewo – Klawisze strzałek
 • Zwiększ szerokość kształtu o 10% – Shift + strzałka w prawo
 • Zmniejsz szerokość kształtu o 10% – Shift + klawisz strzałki w lewo
 • Zwiększ wysokość kształtu o 10% – Shift + klawisz strzałki w górę
 • Zmniejsz wysokość kształtu o 10% – Shift + klawisz strzałki w dół
 • Zwiększ szerokość kształtu o 1% – Ctrl + Shift + strzałka w prawo
 • Zmniejsz szerokość kształtu o 1% – Ctrl + Shift + klawisz strzałki w lewo
 • Zwiększ wysokość kształtu o 1% – Ctrl + Shift + klawisz strzałki w górę
 • Zmniejsz wysokość kształtu o 1% – Ctrl + Shift + klawisz strzałki w dół
 • Obróć kształt o 15 stopni w prawo – Alt + strzałka w prawo
 • Obróć kształt o 15 stopni w lewo – Alt + strzałka w lewo

Skróty zaznaczania i kopiowania kształtów OfficeArt w Microsoft Project Desktop

 • Wybierz obiekt (z zaznaczonym tekstem wewnątrz obiektu) – Esc
 • Wybierz obiekt (z wybranym obiektem) – Klawisz Tab lub Shift + Tab aż do zaznaczenia żądanego obiektu
 • Wybierz wiele kształtów – Przytrzymaj Ctrl podczas zaznaczania kształtów
 • Wybierz wiele kształtów z tekstem – Przytrzymaj Shift podczas zaznaczania kształtów
 • Wytnij wybrany obiekt – Ctrl + X
 • Skopiuj wybrany obiekt – Ctrl + C
 • Wklej wycięty lub skopiowany obiekt – Ctrl + V
 • Wklej specjalnie – Ctrl + Alt + V
 • Kopiuj tylko formatowanie – Ctrl + Shift + C
 • Wklej tylko formatowanie – Ctrl + Shift + V
 • Grupuj kształty, obrazy lub obiekty WordArt – Ctrl + G po wybraniu elementów, które chcesz zgrupować
 • Rozgrupuj kształty, obrazy lub obiekty WordArt – Ctrl + Shift + G po zaznaczeniu grupy, którą chcesz rozgrupować
 • Cofnij ostatnią czynność – Ctrl + Z
 • Ponów ostatnią czynność – Ctrl + Y
 • Dodaj następny obiekt do wielokrotnego wyboru – Ctrl + kliknięcie
 • Dodaje następny obiekt do wielokrotnego wyboru (umożliwia wybranie tekstu w polu tekstowym, aby dodać pole tekstowe do wielokrotnego wyboru) – Shift + kliknięcie

Skróty edycji tekstu i pól tekstowych OfficeArt w Microsoft Project Desktop

 • Zwiń zaznaczenie – Esc
 • Zaznacz cały tekst – Ctrl + A
 • Usuń jedno słowo po lewej – Ctrl + Backspace
 • Usuń jedno słowo po prawej stronie – Ctrl + Delete
 • Cofnij – Ctrl + Z
 • Gotowy – Ctrl + Y
 • Przesuń jedno słowo w lewo – Ctrl + klawisz strzałki w lewo
 • Przesuń jedno słowo w prawo – Ctrl + klawisz strzałki w prawo
 • Przejdź na początek wiersza – Home
 • Przejdź na koniec wiersza – End
 • Przejdź o jeden akapit w górę – Ctrl + klawisz strzałki w górę
 • Przejdź o jeden akapit w dół – Ctrl + klawisz strzałki w dół
 • Przejdź na początek tekstu obiektu – Ctrl + Home
 • Przejdź na koniec tekstu obiektu – Ctrl + End
Jak aplikacja ułatwia zarządzanie projektami? Sprawdzamy w akcji Microsoft Project Online

Skróty klawiszowe w Microsoft Project dla sieci Web

Aby szybko znaleźć interesujący skrót, kliknij ctrl+F, a następnie wpisz szukaną funkcję.

Skróty klawiszowe w pracy w widoku siatki w Microsoft Project dla sieci Web

 • Rozwiń zadanie nadrzędne, aby wyświetlić zadania podrzędne – Shift + Alt + znak plus (+) lub Shift + Alt + znak równości (=)
 • Zwiń zadanie nadrzędne, aby ukryć zadania podrzędne – Shift + Alt + znak minus (-) lub Shift + Alt + podkreślenie (_)
 • Zwiększ wcięcie zadania – Shift + Alt + strzałka w prawo
 • Zmniejsz wcięcie zadania – Shift + Alt + strzałka w lewo
 • Wybierz kolumnę bieżącej komórki – Ctrl + Spacja
 • Wybierz wiersz bieżącej komórki – Shift + Spacja
 • Ciągle zaznaczaj wiele wierszy – Shift + spacja + klawisz strzałki w górę/ dół
 • Otwórz menu kontekstowe (menu prawego przycisku myszy) – Shift + F10
 • Przenieś fokus z komórki w prawo, w lewo, w górę lub w dół – Klawisz strzałki w prawo, w lewo, w górę lub w dół
 • Przewiń, aby wyświetlić dolny lub górny wiersz – Page Down lub Page Up
 • Przenieś fokus do pierwszej lub ostatniej komórki w wierszu zawierającym fokus – Home lub End
 • Przenieś fokus do pierwszej lub ostatniej komórki w pierwszym lub ostatnim wierszu – Ctrl + Home lub Ctrl + End
 • Zaznacz wszystko – Ctrl + A
 • Rozszerz zaznaczenie o jedną komórkę w prawo, w lewo, w dół lub w górę – Shift + klawisz strzałki w prawo, w lewo, w dół lub w górę
 • Przenieś fokus na rozdzielacz – Ctrl + F6
 • Przesuń rozdzielacz, gdy fokus znajduje się na rozdzielaczu – Ctrl + klawisz strzałki w lewo lub w prawo
 • Otwórz szczegóły zadania – Klawisz Tab, aby przejść do paska, a następnie Enter

Skróty klawiszowe szybkich akcji w Microsoft Project dla sieci Web

 • Ponownie aktywuj zadanie – Alt + N
 • Oznacz zadanie jako ukończone – Alt + D
 • Wyświetl szczegóły zadania – Alt + I
 • Otwórz menu kontekstowe zadania – Alt + M

Sprawdź także:

Jak zarządzać zespołami projektowymi: przejście na pracę zdalną, a prowadzenie projektów IT w metodykach zwinnych